Brzozówka - położenie geograficzne, przyroda i tradycja rolnicza

Brzozówka położona jest na Wyżynie Krakowskiej w jeje południowej części zwanej Płaskowyżem Ojcowskim. Wieś rozciąga sięna zboczach Doliny Prądnika Korzkiewskiego, która jest boczną dolinką największej i najbardziej znanej na tym obszarze Doliny Prądnika. Dla krajobrazu tego terenu najbardziej charakterystyczne są formy krasowe, będące rezultatem podatności wapiennej skały jurajskiej na działanie dwutlenku węgla zawartego w wodzie opadowej. W łągodne zbocza wierzchowiny wcinają się skalne wąwozy i jary, a gdzieniegdzie sterczą ostańce skalne. Zbocza doliny pokryte są wartwami lessu. Występowanie tych utworów spowodowało wykształcenie się na tym podłożu gleb brunatnych o bardzo wysokiej przydatności rolniczej. Na terenie Brzozówki dominują gleby III klasy botanicznej.

Wyżynę, na której znajduje się Brzozówka można określić jako umiarkowanie ciepłą. Niewielkie wzniesienia tego terenu sprzyjają swobodnemu ruchowi mas powietrza, najczęściej z zachodu na wschód. Z zachodu napływa wilgotne powietrze oceaniczne - w zimie ciepłe, chłodne latem. Jesienią i wiosną docierają tu podmuchy wiejącego z południa Halnego. Swobodne przemieszczanie się mas powietrza powoduje, że pogoda jest tutaj dość zmienna, ale za to powietrze znacznie czystsze niż w niedalekim mieście. Wieś położona jest o około 100 metrów wyżej niż Kraków - średnio około 300 m. n.p.m. Położenie takie powoduje, że na terenie tym jest nieco chłodniej a okres wegetacji trwa nieco krócej i rozpoczyna siępóźniej niż w dolinie Wisły.

Większa część sołectwa Brzozówka to pola uprawne i łąki towarzyszące gospodarstwom rolniczym. Tylko na niezagospodarowanych, najbardziej stronnych zboczach Doliny Prądnika Korzkiewskiego pozostały zagajniki drzew liściastych oraz zarośli kseromorficznych - m.in. leszczyny, głogu i tarniny. Na skałce znajdujacej się na końcu wzgórza zwanego Dąbrową zaobserwować można zbiorowiska mchów i porostów naskalnych. Na tych terenach też występują, niestety coraz rzadziej, nieliczni przedstawiciele dzikiej fauny. W laskach i zaroślach pokrywających zbocza dolinki żyją sarny, lisy i zające a także jeże i wiewiórki. Spotkać tu można także kuropatwy, bażanty i jastrzębie oraz sporo innych gatunków ptaków, motyli i owadów.

Łagodne, południowo - zachodnie zbocza Doliny Prądnika Korzkiewskiego pokrywają pola uprawne. Od lat siano tutaj wszelkiego rodzaju zboża i sadzono ziemniaki. W gospodarstwach chowano konie, krowy i świnie. Przez długie lata, szczególnie w czasach, kiedy wieś odgrodzona była od Krakowa granicą zaborów, dominowały we wsi niewielkie, ale samowystarczalne gospodarstwa rolnicze. W okresie międzywojennym zaczęto korzystać z bliskości miasta - pojawiły się uprawy malin i truskawek. W sadach dominowały śliwy, ale udawały się też jabłka i gruszki. Po II Wojnie Światowej rozwinięto uprawy malin, truskawek i porzeczek, oraz zaczęto uprawiać tytoń. W nielicznych gospodarstwach przetrwały do dzisiaj suszarnie. We wsi były punkty skupu owoców, a na rozstaju drogi do Owczar skup mleka. Plantacje tytoniu przetrwały do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, przemysłowa produkcja malin, do lat dziewięćdziesiątych. Zanikła również hodowla zwierząt gospodarskich. Obecnie we wsi funkcjonuje zaledwie kilka gospodarstw rolno - towarowych. Wśród nich największe jest, bazujące na produkcji zbóż, gospodarstwo państwa Machników oraz gospodarstwo sadownicze państwa Łasiców.

Aktualności Galeria KPB Historia Położenie Gospodarka Rada Sołecka Kontakt